SELEKTYWNA ZBIÓRKA I SEGREGACJA ODPADÓW

System segregacji odpadów w Polsce obowiązywał już od 2013 r. (tzw. rewolucja śmieciowa), wg którego segregacji miały zostać poddane takie odpady jak metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach) i odpady ulegające biodegradacji. W praktyce możliwe były jednak drobne modyfikacje tego podziału, co w konsekwencji sprawiło, że każda gmina segregowała odpady inaczej. Najprostszym i najmniej skutecznym sposobem było segregowanie na 3 frakcje odpadów (segregowane suche – pojemnik/worek czerwony, szkło opakowaniowe – pojemnik/worek zielony, zmieszane odpady komunalne – pojemnik/worek czarny).

Nowe ogólnopolskie zasady segregacji

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (UE) Polska do 2020 r. musi osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych na poziomie 50%. Uwzględnione do recyklingu frakcje to papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. Osiągnięty w naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 26% – jest to bardzo niski poziom. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych do 300.000 euro. Stąd potrzeba wprowadzenia nowych zasad dla zbiórki selektywnej odpadów. Dodatkowo brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów groziłby utratą unijnych funduszy na infrastrukturę gospodarki odpadami w wysokości ok. 1,3 mld zł. Środki te mogą być przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami.

Stąd też 1 lipca 2017 weszło w życie nowe prawo – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie to wprowadza nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które będą obowiązywały na terenie całego kraju. Selektywna zbiórka dzielona jest na cztery frakcje.  Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek), żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Do pojemników na odpady zmieszane powinny więc trafiać, tylko te odpady, które nie klasyfikują się do wyżej wymienionych grup.

Na wymianę pojemników, na te we właściwych kolorach, gminy będą miały pięć lat. Czyli będą musiały to zrobić maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Odpady to cenne surowce, które poddane odpowiednim procesom mogą wrócić jako przedmioty w pełni nadające się do użytku. Zachęcamy do właściwego segregowania odpadów. Metal Expert jako świadomy gracz na rynku gospodarki odpadami, projektuje instalacje EL PIRO w oparciu o hierarchię właściwego postępowania z odpadami. Do naszych instalacji trafiają tylko frakcje odpadów, które po odsortowaniu odpadów do recyklingu stanowiły frakcję resztkową.

Pobierz ulotkę – Zasady segregacji odpadów obowiązujące od 1 lipca 2017 roku

Źródła:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/abc-segregacji-odpadow/

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/wiecej-recyklingu-mniej-skladowania/

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów