PIROLIZA I JEJ RODZAJE

Piroliza umożliwia odzysk, często klasyfikowany jako recykling chemiczny surowców takich jak kaloryczna frakcja odpadów: RDF, tworzywa sztuczne, osady ściekowe, biomasa, czy też guma (opony). Podczas pirolizy następuje rozkład złożonych związków chemicznych do związków o mniejszej masie cząsteczkowej pod wpływem temperatury. Efektem tego procesu jest uzysk wysokokalorycznych produktów, takich jak gaz, karbonizat, olej. Cechą charakterystyczną pirolizy (odróżniającą ją np. od spalania i zgazowania) jest prowadzenie procesu bez udziału tlenu, co eliminuje wytwarzanie szkodliwych dla środowiska i człowieka substancji.

Skład i ilość produktów pirolizy zależy od rodzaju odpadów, ich właściwości fizykochemicznych oraz od temperatury procesu.

Rodzaje pirolizy

  • Piroliza niskotemperaturowa

Niższe temperatury procesu około 300 – 600˚C skutkują wytworzeniem oprócz gazu i karbonizatu również dużej ilości frakcji oleistej. Piroliza taka najczęściej stosowana jest do zagospodarowania odpadów ze zużytych opon, tworzyw sztucznych oraz biomasy.

  • Piroliza wysokotemperaturowa

Wysokie temperatury procesu pirolizy (600 – 1000˚C) zapewniają wytwarzanie większej ilości paliwa alternatywnego w postaci gazu pożądanego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w układzie kogeneracji. Z punktu widzenia procesu piroliza wysokotemperaturowa umożliwia termiczne przetwarzanie odpadów do gazu pirolitycznego, o dużej zawartości węglowodorów (metan oraz tlenek węgla i wodór), który może stanowić paliwo do zastosowania w jednostce CHP lub kotle parowym. Ilość uzyskiwanego gazu z RDF to około 60 do 80% wagowych.

Rys. Przebieg pirolizy – wytwarzanie paliw alternatywnych

Źródła: Opracowanie własne Metal Expert

Źródła:
Introcuction to biorafineries and biofuels Assignment 8: comparison of gasification, pyrolysis and combustion, Aalto University School of Chemical Technology 2013
Comparative assessment of municipal sewage sludge incineration, gasification and pyrolysis for a sustainable sludge to energy management in Greece, M.C. Samolada, A.A. Zabaniotou, Waste Management, 2014
Life cycle assessment of pyrolysis, gasification and inceneration waste-to-energy technologies: Theoretical analysis and case study of commercial plants, J. Dong, Y. Tang, A. Nzihou, Y. Chi, E. Weiss-Hortala, M. Ni, Science of the Total Environment, 2018